Handelsbetingelser

Disse betingelser er gældende pr. 01.01.2023 for Grobowski ApS vedrørende vores services. Nærmere beskrivelse heraf findes på vores hjemmeside.

1. Anvendelse af betingelser

Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Grobowski og kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt med parten.

Grobowski er berettiget til løbende at tilpasse disse handelsbetingelser.

De altid gældende handelsbetingelser er tilgængelige på Grobowskis website www.grobowski.dk /handelsbetingelser og kan også rekvireres pr. telefon +45 88 97 70 70 eller via hej@grobowski.dk.

2. Aftalens indgåelse

En aftale er gældende, når et fremsendt tilbud fra Grobowski er accepteret af kunden, medmindre andet er angivet. Accepten  af tilbuddet kan ske ved besvarelse af fremsendte e-mail, ved underskrevet kontrakt eller ved mundtlig accept (dog skal Grobowski kunne bevise denne accept).

Når en aftale er indgået, er det kundens pligt at levere oplysninger til oprettelse af en brugerprofil samt betalingsoplysninger til dennes abonnement.

Kunden skal udpege en kontaktperson, der varetager kontakten med Grobowski, og som er bemyndiget til at træffe  beslutninger vedrørende servicerne og parternes aftalegrundlag.

Ved indgåelsen af aftalen er kunden forpligtet til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer, e-mail samt betalingsoplysninger. Ændringer af kundens adresse- og faktureringsoplysninger mv. skal ske via hej@grobowski.dk.

Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor.

3. Ansvar

Grobowski påtager sig intet ansvar for brugeres evt. manglende IT-kendskab og/eller forståelse for systemernes anvendelse, drift samt sikkerhed heraf.

Grobowski er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art, herunder tab af fortjeneste, driftsafbrydelse, tab af information, krav fra tredjemand, tabt fortjeneste ved forsinkelser, goodwill eller øvrige økonomiske tab og kan dermed ikke stilles til  ansvar herfor.

4. Databehandlerinstruks

I tilfælde af at Grobowski som led i opfyldelsen af denne aftale kommer i besiddelse af og behandler personoplysninger  indsamlet af kunden, accepterer Grobowski at opbevare disse fortroligt. Grobowski handler, som databehandler, alene efter instruks fra kunden, der er den dataansvarlige.

5. Materiale og ophavsret

Parterne bevarer ophavsret, ejendomsret og øvrige immaterielle rettigheder til alt materiale og data, som var i parternes besiddelse ved indgåelsen af denne aftale, medmindre andet fremgår skriftligt mellem parterne.

I alle tilfælde, hvor kunden skal levere materiale til Grobowski i forbindelse med udvikling af et af Grobowskis produkter, er det kundens ansvar at have en backup af det leverede materiale. Grobowski kan ikke drages til ansvar, såfremt materialet bortkommer, beskadiges eller slettes.

Grobowski har ophavsret samt enhver anden rettighed uden undtagelse, herunder til alle skabeloner, templates, vejledninger, billeder/fotos, videoer og lignende, som er udarbejdet af Grobowski – dette selvom materialet er udarbejdet til kunden, medmindre andet fremgår skriftligt mellem parterne. Arbejdsfiler af enhver art tilhører dermed Grobowski og udleveres ikke med mindre disse frikøbes af kunden.

6. Opsigelse

Såfremt andet ikke fremgår i særskilte aftaler, herunder særlige handelsbetingelser for de enkelte services, er nedenstående
gældende.

Kunden kan opsige aftalen med løbende måned + 3 måneder, medmindre andet er skriftligt aftalt. Opsigelse skal ske skriftligt pr. e-mail til hej@grobowski.dk. Grobowski kan opsige aftalen med 3 måneders varsel, herunder også delservices under aftalen.

Såfremt en af parterne misligholder aftalen og misligholdelsen efter påkrav fra den ikke-misligholdende part ikke er afhjulpet senest 30 dage efter påkrav, er det at betragte som en væsentlig misligholdelse med ret til, uden varsel, at ophæve aftalen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Enhver betalingsmisligholdelse er at betragte som væsentlig misligholdelse, hvorefter Grobowski kan gøre almindelige  misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder også at ophøre med levering af kundens services.

7. Priser og betaling

Oprettelsesgebyr faktureres ved underskrift af aftalen, såfremt ydelsen er behæftet med oprettelsesgebyr.

Kunden kan i enkelte tilfælde blive faktureret særskilt af underleverandør til Grobowski, dog ikke uden foregående accept.

Betaling for abonnementer sker forud hvert kvartal/halvår.

Timebetaling sker forud eller efter aftale med Grobowski.

Abonnementsbetalinger faktureres forud.

Fakturaer forfalder til betaling netto 14 dage efter fakturadato.

Grobowskis timepriser og abonnementspriser kan rekvireres ved kontakt til Grobowski. Alle priser oplyses ekskl. moms.

Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder Grobowski sig retten til at stoppe servicen, indtil hele Grobowskis  tilgodehavende er betalt. Grobowski er ikke forpligtet til at levere services i perioden, hvor kunden er i betalingsmora.

Såfremt betaling udebliver, og kunden ikke har reageret på Grobowskis påkravsskrivelser, vil kunden blive taget til inddrivelse og indberettet til kreditoplysningsbureauer (RKI).

Såfremt kravet tages til inddrivelse forfalder hele abonnementsperioden samt andre indbetalinger til betaling.

Udlæg som Grobowski afholder på vegne af kunden, skal refunderes af kunden.

8. Underleverandører

Grobowski er berettiget til at anvende underleverandører til levering af services til kunden.

9. Overdragelse

Kunden er ikke berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale uden Grobowskis skriftlige  samtykke.

Grobowski er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale uden samtykke fra kunden,  såfremt dette måtte ønskes.

10. Lovvalg og værneting

Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Såfremt dette ikke er muligt, skal enhver tvist afgøres ved Retten i Aarhus som rette værneting.

Kontakt

 

Har du spørgsmål til vores handelsbetingelser, er du velkommen til at kontakte os på  +45 88 97 70 70 eller 

Vores handelsbetingelser kan også downloades her.